Raj Bhasha

 

 

 

केन्द्रीय विद्यालय मलकापुरम, विशाखापत्तनम में राजभाषा पखवाडा (२०१६ - २०१७ )

 

 

का आयोजन दिनांक १४ से २८  सितंबर तक।

 

  • हिन्दी पखवाडा का शुभारंभ प्राचार्या द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
  • इस अवसर पर प्राचार्या महोदया ने राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग की अपील की।
  • हिन्दी विभाग के अध्यापकों,  डा. एस. के .मालवीय, श्री भोना शेख, श्री धीरज आनंद,  श्रीमती गीता यादव, श्री बिन्दु सिंह  ने राजभाषा की जरूरत  व महत्त्व पर बल दिया ।

 

 

 

UÉeÉpÉÉwÉÉ mÉZÉuÉÉQûÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ

        

    eÉoÉ ÃxÉ lÉå AÇaÉëåeÉÏ Måü ApÉÉuÉ qÉåÇ CiÉlÉÏ uÉæ¥ÉÉÌlÉMü mÉëaÉÌiÉ MüU sÉÏ Wæû, iÉÉå WûqÉ AÇaÉëåeÉÏ Måü ApÉÉuÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ mÉëaÉÌiÉ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå WæÇû.

                                                                                                   ²ÉUÉ-  qÉWûÉiqÉÉ aÉÉÆkÉÏ

       14 ÍxÉiÉqoÉU, 1949 MüÉå pÉÉUiÉ MüÐ xÉÇÌuÉkÉÉlÉ xÉpÉÉ lÉå ÌWûlSÏ MüÉå xÉÇbÉ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ xuÉÏMüÉU ÌMürÉÉ. xÉÇÌuÉkÉÉlÉ Måü AlÉÑcNåûS 343 Måü AlÉÑxÉÉU xÉÇbÉ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ AÉæU ÍsÉÌmÉ SåuÉlÉÉÌaÉUÏ Wæû.ÌWûlSÏ eÉWûÉÆ SåzÉ Måü MüD UÉerÉÉåÇ MüÐ UÉeÉpÉÉwÉÉ Wæû, eÉæxÉå-E¨ÉUmÉëSåzÉ,E¨ÉUÉZÉÇQû,qÉkrÉmÉëSåzÉ,d¨ÉÏxÉaÉRû,ÌoÉWûÉU,fÉÉUZÉÇQû,WûËUrÉÉhÉÉ, ÌWûqÉÉcÉsÉ mÉëSåzÉ,MåülSì zÉÉÍxÉiÉ AlQûqÉÉlÉ-ÌlÉMüÉåoÉÉU AÉÌS, uÉWûÏÇ rÉWû MüD UÉerÉÉåÇ eÉæxÉå-mÉÇeÉÉoÉ,aÉÑeÉUÉiÉ AÉæU qÉWûÉUÉ·í MüР̲iÉÏrÉ UÉeÉpÉÉwÉÉ Wæû.

       xuÉiÉǧÉiÉÉ Måü oÉÉS UÉ·ípÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ Måü ÌuÉMüÉxÉ AÉæU urÉÉmÉMü mÉëcÉÉU Måü ÍsÉL AlÉåMü mÉërÉÉxÉ ÌMüL aÉL. MåülSì xÉUMüÉU,UÉerÉ xÉUMüÉUÉåÇ,ÌWûlSÏ xÉåuÉÏ xÉÇxjÉÉAÉåÇ AÉæU urÉÌ£ürÉÉåÇ lÉå oÉWÒûiÉ MÑüNû ÌMürÉÉ Wæû.MåülSìÏrÉ xÉUMüÉU lÉå ÌWûlSÏ ÌlÉSåzÉÉsÉrÉ ZÉÉåsÉMüU CxÉMåü ÌuÉMüÉxÉ MüÉrÉï MüÉå AÉaÉå oÉRûÉrÉÉ Wæû.iÉUWû-iÉUWû MüÐ zÉoSÉuÉsÉÏ AÉæU uÉæ¥ÉÉÌlÉMü MüÉåwÉÉåÇ MüÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WÒûAÉ Wæû.xÉUMüÉUÏ MüÉrÉÉïsÉrÉÉåÇ qÉåÇ CxÉMüÉ mÉërÉÉåaÉ oÉRûÉ Wæû.MÑüNû ÌuÉpÉÉaÉÉåÇ qÉåÇ ,UÉeÉpÉÉwÉÉ qÉåÇ MüÉrÉï MüUlÉå uÉÉsÉå MüqÉïcÉÉËUrÉÉåÇ MüÉå AÌiÉËU£ü mÉÉËUiÉÉåÌwÉMü/pɨÉÉ pÉÏ ÌSrÉÉ eÉÉ UWûÉ Wæû. pÉÉUiÉ xÉUMüÉU rÉÉåeÉlÉÉoÉ® iÉUÏMåü xÉå, xÉoÉMüÉå xÉÉjÉ sÉåMüU UÉeÉpÉÉwÉÉ mÉëaÉÌiÉ Måü MüÉrÉï MüÉå AÇÄeÉÉqÉ Så UWûÏ Wæû.

         

   UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉï MüÉå oÉRûÉuÉÉ SålÉå Måü ÌMüL xÉUMüÉUÏ MüÉrÉÉïsÉrÉÉåÇ qÉåÇ mÉëÌiÉuÉwÉï ÌWûlSÏ ÌSuÉxÉ/ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû/ÌWûlSÏ mÉZÉuÉÉQûÉ qÉlÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæ ûiÉjÉÉ ÌWûlSÏ qÉåÇ WûÉå UWåû MüÉrÉï MüÐ xÉqÉϤÉÉ MüÐ eÉÉiÉÏ Wæû.

                      

MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ xÉÇaÉPûlÉ pÉÏ MåülSì xÉUMüÉU Måü ÌlÉSåïzÉÉlÉÑxÉÉU AmÉlÉå ¤Éå§ÉÏrÉ MüÉrÉÉïsÉrÉÉåÇ/ÌuɱÉsÉrÉÉåÇ qÉåÇ ÌWûlSÏ Måü xÉÇuÉkÉïlÉ WåûiÉÑ mÉëÌiÉuÉwÉï ÌWûlSÏ ÌSuÉxÉ/ÌWûlSÏ xÉmiÉÉWû/ÌWûlSÏ mÉZÉuÉÉQûÉ/ÌWûlSÏ qÉÉWû MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû. WûqÉlÉå CxÉ uÉwÉï AmÉlÉå ÌuɱÉsÉrÉ qÉåÇ 08 ÍxÉiÉqoÉU xÉå sÉåMüU 22 ÍxÉiÉqoÉU,2014 iÉMü ÌWûlSÏ mÉZÉuÉÉQûÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ, ÎeÉxÉMåü AÇiÉaÉïiÉ ÌWûlSÏ Måü mÉërÉÉåaÉ MüÉå oÉRûÉuÉÉ SålÉå Måü ÍsÉL AlÉåMü MüÉrÉï¢üqÉÉåÇ eÉæxÉå-ÌlÉoÉÇkÉ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ, MüÉurÉ-mÉÉPû, AÇiÉɤÉUÏ, AÉzÉÑpÉÉwÉhÉ MüÉ AÉrÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ. mÉëÉcÉÉrÉÉï ²ÉUÉ AmÉÏsÉ MüÐ aÉD ÌMü xÉpÉÏ MüqÉïcÉÉUÏ AmÉlÉÉ MÑüNû lÉ MÑüNû MüÉrÉï UÉeÉpÉÉwÉÉ qÉåÇ AuÉzrÉ MüUåÇ. ÌWûlSÏ qÉåÇ WûÉå UWåû MüÉrÉï MüÐ xÉUÉWûlÉÉ pÉÏ MüÐ.

 xÉÇrÉÉåeÉMü-   डा. एस.के.मालवीय                                   

  

For the Officical web site of Raj bhasha

Click on   rajbhasha.nic.in/